Det har pågått en debatt i Sundbybergs lokaltidningar om Sundbybergs skolor. Då tidningarna har sina begränsningar för hur långa debattartiklar får vara, publicerar vi här svaret i sin helhet från Henrik Persson (L), ordförande i Sundbybergs grundskole- och gymnasienämnd.

Sundbybergs elever presterar bättre än någonsin!

Tack signaturen R.T för din insändare om skolan i Sundbyberg. Jag som liberal och ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden delar inte din bild utan är oerhört stolt över det vi åstadkommit för Sundbybergs barn och över att få leda arbetet med en skola med fokus på kunskap för alla. Jag känner inte igen mig i svepande formuleringar som t.ex. ”en kraftig försämring av skolan”, utan här är fakta:

  • Stadens skolor ligger nu över både rikssnittet och kommungenomsnittet vad gäller behörighet till gymnasiet och det är den högsta andelen sedan 2011.
  • Eleverna i årskurs 9 har den högsta andelen elever med betyg i alla ämnen sedan 2009.
  • För årskurs 6 ligger Sundbybergs skolor över både rikssnitt och kommungenomsnitt i andel elever med minst E (godkänt) i ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk.
  • Resultaten i svenska som andra språk är det högsta sedan 2013 vilket är högst i länet samt fjärde bäst i riket.

Dessa kvalitetsförbättringar i skolundervisningen är något vi liberaler gläds över och inte minst vill tacka Sundbybergs alla hårt arbetande pedagoger, elever och övrig personal för!

Ekonomin är en viktig faktor eftersom den grundlägger att den positiva utvecklingen i Sundbybergs skolor kan fortsätta. Jag kan försäkra att jag som ordförande för GGN ständigt jobbar för att Sundbybergs barn ska ha en bra skola och för att nämndens ekonomi ska vara i balans. De största kostnaderna för denna nämnd är personal och lokaler. Att personalkostnaderna ökat markant är delvis något vi liberaler själva ligger bakom då vi jobbat för en ökad status för läraryrket och ökade kunskaper hos nya generationer är ett primärt fokus för oss.

Sundbyberg är en mycket populär kommun att flytta till (bland annat just för förekomsten av bra skolor) vilket dels gör befolkningsutvecklingen svårprognostiserad men också gör att det råder ett hårt tryck på att bygga nya skolor, vilket naturligtvis kostar pengar, istället för att ha undervisning i dyra provisoriska lokaler.

GGN:s ekonomi påverkas även av att:

  • Staten på kort tid ändrat det kommunala skatteutjämningssystemet dramatiskt. Sundbyberg gick från att vara nettomottagare till nettobetalare nästan över en natt. 2016 mottog Sundbyberg 144 miljoner kronor. 2019 avkrävde i stället staten vår stad att betala samma summa. Ett inkomsttapp på nästan 300 miljoner kronor på bara tre år.
  • Den mycket hastiga inbromsningen av byggmarknaden medförde att Sundbyberg på kort tid tappade betydande exploateringsintäkter, samtidigt som vi har kvar kostnaderna för att bygga skolor. 2017 var exploateringsintäkterna 191 miljoner kronor. Året efter hade de minskat till bara 16.

Att nämnden gått med underskott oavsett vilka partier som styrt de senaste åren är i detta sammanhang givetvis ingen tröst, ej heller att oppositionens budgetar denna mandatperiod har haft än mindre pengar till skolan. Men att vi nu lyckats med att åtminstone begränsa underskottet i en kontext där staden som helhet tappar betydande intäkter, och att vi trots det ändå lyckas leverera kraftigt förbättrade skolresultat, är verkligen inget vi liberaler skäms över, även om det fortfarande kvarstår arbete med att nå ekonomisk balans.

Trevligt sommarlov!

Henrik Persson (L)
Ordförande
Grundskole- och gymnasienämnden