Vi liberaler anser att ett starkt kommunalt engagemang för miljöfrågorna är avgörande för att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Sundbyberg har under lång tid varit en av de kommuner som växt allra snabbast i Sverige och trycket på miljön ökar. En tillväxt i balans måste gå hand i hand med en bra miljö där ökad mobilitet är ett starkt miljöargument och skapar ett incitament för en god miljö. Det ska gälla alla trafikslag.

Liberalerna kommer att bevaka att stadens grönyta bevaras vilket innebär en varsam exploatering. Den beslutade grönytefaktorn ska gälla, utan undantag i stadens alla delar.

Vi känner ett stort ansvar för det långsiktiga skyddet och vården av stadens båda naturreservat, Kymlinge och Lötsjön-Golfängarna, vilka båda har tillkommit på liberalt initiativ. De båda naturreservaten behövs för att kunna ge Sundbybergarna rekreationsområden som möjliggör ett aktivt friluftsliv. Att värna Kymlinge är också ytterst viktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden och unika kulturhistoriska miljöer.

På de ytor som frigörs när järnvägen grävs ner bör parker, gröna stråk och mötesplatser skapas.

Det måste vara enkelt att färdas klimatvänligt i Sundbyberg. Därför behöver cykelstråk och trygga gångstråk utvecklas, en cykelplan.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

  • Antalet laddningsstationer för elbilar ska öka markant i alla stadsdelar
  • Sundbyberg stads tjänstebilpool ska verka för att alla fordon är elektrifierade senast 2022 och att bilpoolen även är integrerad med elcykelpool som är öppen för alla medborgare
  • Sundbybergs närtrafik ska drivas endast med el-bussar
  • Cyklister och gående ska se Sundbyberg som sin stad. Cykelbanor (stråk), säkra övergångar, cykelparkeringar, servicestationer och trygga gångstråk ska utvecklas.
  • Både Staden och Förvaltaren ska installera solceller överallt där det är möjligt och kostnadseffektivt
  • Vid planering av återvinningscentraler ska klimatperspektivet premieras
  • Verka för etablering av fler energieffektiva hus t.ex. att passivhus byggs i Sundbyberg
  • Matavfall bidrar till utsläppen. Kommunen ska öka återvinningen av matavfall för att använda vid framställning av biogas som kan användas till produktion av el och värme

Per Håkansson
Inger Gran
Ilona Heikka

Kommunfullmäktigekandidater
Liberalerna Sundbyberg