Se alla

En skola för lika livschanser

Vi liberaler prioriterar alltid skolan först. Det gör vi för att vi anser att det är oerhört väsentligt att alla barn och ungdomar oavsett var i Sundbyberg de kommer ifrån förtjänar samma livschanser. Det ställer krav på en skola som håller hög och jämn kvalitet oavsett var i kommunen den är belägen. Där ska alla barn och ungdomar får kunskaper och möjligheten att upptäcka sig själv. Där utmaningarna är som störst – i utsatta områden – måste skolan prestera ännu bättre. Där behövs de allra skickligaste skolledarna och lärarna.

Vi liberaler betonar allas rätt till kunskap. En skola för alla är en skola där alla elever, oavsett intresse, mognad och kunskapsnivå kan få både stimulans och det stöd de behöver. Tidiga insatser måste prioriteras. Förtydliga elev- och föräldrainflytandet i skolan och elevens ansvar för den egna skolgången. Respekt ska råda mellan elever, lärare, skolpersonal och föräldrar. Nolltolerans kring kränkningar och fysiska övergrepp. Vi vill satsa extra på trygghet och arbetsro i skolan, vilket framför allt gynnar elever med behov av särskilt stöd.

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Alla barn ska efter sin obligatoriska grundskoleutbildning ha samma grundläggande kunskaper med sig ut i livet. I skolan ska jämställdheten vara självklar och demokratiska värderingar råda. Skolan är den institution som ger alla barn möjlighet att utvecklas och finna sin väg. Det är därför skolan alltid kommer att vara Liberalernas viktigaste fråga.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg:

 • Tillse att inga barn ska behöva genomföra sin skolgång i baracker. Detta vill vi göra genom att:
  • Bygga en ny Duvboskola
  • Tillse att skolor byggs för att hantera de bostäder som kommer av nergrävningen av järnvägen
  • Bygga en ny högstadieskola i Västra Ursvik
  • Tillse att en ny Örskola färdigställs
 • Satsa på en konkurrenskraftig skolpeng som möjliggör god kvalité på undervisningen
 • Säkerställa att skolor i utsatta områden ska ha ekonomisk möjlighet att anställa de bästa lärarna
 • Ge alla elever som riskerar inte uppnår målen extra undervisning, tillgång till speciallärare, läxläsningshjälp, extralektioner och lovskolor
 • Verka för att minska skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor, genom att pojkarnas presterar bättre resultat
 • Utveckla arbetet med särskilt begåvade elever, bland annat genom att starta spetsklasser
 • Att utöka arbetet med rörelse i skolan genom att möjliggöra att alla elever rör på sig 60 minuter varje dag
 • Utifrån forskning och erfarenhet arbeta systematiskt med studiero i klassrummen med fokus på förväntningar på eleverna och stärka lärarens roll och ledarskap
 • Öka tiden till undervisning genom att lärarna ska avlastas sysslor som kan utföras av andra yrkesgrupper samt att uppdrag och dokumentationskrav ska utvärderas utifrån om det bidrar till kunskapsuppdraget
 • Arbeta med tryggheten i skolan genom nolltolerans mot kränkningar, tydliga ordningsregler och förväntansdokument riktade mot elever och vårdnadshavare
 • Satsa för att förbättra svenskkunskaperna dels genom att satsa på skolbibliotek och dels med en särskild lässatsning till de elever som behöver det mest
 • Värna hemspråksundervisning och möjlighet att studera minoritetsspråk
 • Värna den syskonförtur i årskurs F-6 som införts på Liberalernas initiativ
 • Arbeta aktivt för en god elevhälsa och för att upptäcka och stävja psykisk ohälsa
 • All kommunens personal inom barnomsorg och skola ska utbildas i syfte att upptäcka och erbjuda hjälp till drabbade barn, deras föräldrar och barnens skolkamrater som känner ett behov av professionell hjälp
 • All skolpersonal ska få uppdaterad kunskap kring hedersrelaterat förtryck
 • Genomföra en satsning på förbättrad simkunskap
 • Samordna skolan med stadens föreningsliv för att möjliggöra fritidsaktiviteter direkt efter skoldagens slut
 • Att alla elever ska ha egna skolböcker