Vi liberaler betonar allas rätt till kunskap. En skola för alla är en skola där alla elever, oavsett intresse, mognad och kunskapsnivå kan få både stimulans och det stöd de behöver. Tidiga insatser måste prioriteras. Förtydliga elev- och föräldrainflytandet i skolan och elevens ansvar för den egna skolgången. Respekt ska råda mellan elever, lärare, skolpersonal och föräldrar. Nolltolerans kring kränkningar och fysiska övergrepp – alla sådana ärenden ska polisanmälas. Vi vill satsa extra på trygghet och arbetsro i skolan, vilket framför allt gynnar elever med behov av särskilt stöd. Att friskolor etablerar sig i Sundbyberg som alternativ till den kommunala skolan, ser vi som ett positivt komplement.

Lärare och skolledare ska ha befogenheter att hantera störningar i undervisningen. Det ska finnas möjlighet till flera karriärvägar i yrket, t.ex. genom att bli förstelärare. Rektorerna ska av förvaltningsledningen få det stöd som krävs för att kunna verka som pedagogiska ledare i vardagen. Mer av de ekonomiska resurserna ska flyttas direkt till skolledarna. En skola som garanterar kunskap är en självklarhet för ett parti som prioriterar frihet och social rättvisa. Bildning ska stimuleras genom bl.a. skolbibliotek och ett fokus på läsning. Skolor i utsatta områden måste prioriteras och skolan måste bli mer jämlik i hela staden. Skolor i särskilt utsatta områden ska anställa de bästa lärarna. Fortsatt satsning på fysisk och psykisk hälsa, inte minst det förebyggande arbetet.

På Liberalernas initiativ har syskonförtur införts i årskurs F-6 i Sundbybergs skolor. Vi vill slå vakt om syskonförturen då det är tryggt för syskon att gå på samma skola och det förenklar livspusslet för Sundbybergs barnfamiljer.

Vi vill öppna fler möjligheter i gymnasieutbildningen. Elevernas rätt att fritt välja gymnasieskola ska värnas. Bra utbildning i grundskolan gör att fler klarar gymnasiet. Vi arbetar för att införa lärlingsutbildningar och praktiska yrkesutbildningar.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg att:

 • Ge alla elever som inte uppnår målen rätt till extra undervisning, tillgång till speciallärare, läxläsningshjälp, extralektioner och lovskolor
 • Stöd elevers intressen och begåvning genom att varje skola arbetar strukturerat med individanpassad undervisning
 • Barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd de behöver
 • Ha god tillgång till kuratorer och skolpsykologer i alla skolor
 • Stöd elevers intressen genom att inrätta profilklasser
 • Ge våra lärare de absolut bästa möjligheterna att utöva god pedagogisk verksamhet
 • Idrott och rörelse på schemat varje dag. Barn som rör sig mår bättre och lär sig mer
 • Kränkningar och trakasserier ska tas på allvar och utredas som de brott de är
 • Kräv att skolan flyttar den elev som kränker andra elever till annan skola eller enskild undervisning
 • Alla skolor ska kunna ta emot elever med funktionsvariation
 • Värna hemspråksundervisning och möjlighet att studera minoritetsspråk
 • Fortsätt följa upp hur alla elever trivs och vilka resultat de uppnår oavsett om de går i en friskola eller kommunal skola. Ge tydlig kvalitetsinformation till alla föräldrar
 • Slå vakt om rektorernas självständiga roll som pedagogisk utvecklare av sin skola
 • Fortsätt arbetet med att ge skolan en konkurrenskraftig elevpeng som möjliggör rektors- och lärarlöner i nivå med kringliggande kommuner
 • Erbjuda fler karriärmöjligheter för lärare, exempelvis genom fler förstelärare
 • Prioritera skolbibliotek för att stärka läsning och bildning
 • Fortsätta implementeringen av IT–hjälpmedel i skolan. Barn och föräldrar ska känna igen sig i IT-miljön oavsett skola
 • Jobba långsiktigt för att helt undvika skolor i paviljonglösningar
 • Att skolor i särskilt utsatta områden ska anställa de bästa lärarna
 • Bejaka kompletterande fristående skolor med teoretisk inriktning på gymnasienivå
 • I Sundbyberg ska alla elever få bästa hjälp med att söka en relevant gymnasieutbildning
 • Lärlingsplatser behöver utvecklas för att ge fler möjlighet att kombinera utbildning och arbetspraktik
 • Värna den syskonförtur i årskurs F-6 som införts på Liberalernas initiativ
 • All kommunens personal ska utbildas i syfte att upptäcka kränkningar
 • All kommunal verksamhet där barn vistas ska ha en tydlig handlingsplan vid misstanke om kränkningar och sexuella trakasserier
 • Alla skolor ska ha ett strukturerat förebyggande arbete kring fysisk och psykisk ohälsa
 • All kommunens personal inom barnomsorg och skola ska utbildas i syfte att upptäcka och erbjuda hjälp till drabbade barn, deras föräldrar och barnens skolkamrater som känner ett behov av professionell hjälp

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.