Vi liberaler anser att likabehandling, jämställdhet och integration ska vara den ledstjärna som genomsyrar all verksamhet och beslutsfattande i Sundbybergs stad.

Vårt fokus är att skapa ett alltmer jämställt samhälle fritt från diskriminering, där alla oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsvariation, religiös, kulturell eller etnisk tillhörighet ska kunna forma sin framtid.

För att kunna motarbeta stereotypa könsroller, hedersförtryck, våld i nära relationer och diskriminering är samhället beroende av en bra fungerande skola som lyckas förmedla alla individers lika rättigheter. Samhället är även beroende av att människor lyckas skapa sig ett drägligt liv med jobb och förutsättningar för båda föräldrarna att kunna dela på ansvaret för barn och samtidigt arbeta. Om sedan myndigheter kan samarbeta och snabbt fånga upp problem när de fortfarande inte hunnit växa sig för stora, är möjligheterna att skapa ett jämställt samhälle stora.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg att:

 • Alla stadens verksamheter ska präglas av jämlika rättigheter och möjligheter
 • Våld i nära relationer ska aldrig tolereras utan kraftfullt motarbetas
 • Kvinnojouren ska få ett finansieringsstöd som sträcker sig över flera år
 • Förvaltaren ska få ett särskilt ansvar för bostäder för dem som utsätts för våld i nära relationer och ett samarbete ska initieras mellan närliggande kommuner för att säkra trygga boendekedjor
 • Förebyggande proaktiva åtgärder ska prioriteras för att förebygga hedersförtryck
 • Alla oavsett nationalitet ska erbjudas plats i föräldragrupp
 • Mer utbildning ska ges till barn och unga vad gäller individens rättigheter och demokrati i skolan, men även använda nya informationskanaler till exempel digitala sådana
 • All skolpersonal ska genomgå en kurs om hedersförtryck
 • Uppsökande verksamhet till utlandsfödda kvinnor ska inrättas för att skapa möjligheter till entreprenörskap och självständighet genom eget arbete
 • Rekryteringar inom kommunen bör i första hand lösas genom att erbjuda deltidsanställda att växla upp till heltid
 • All stadens verksamhet ska präglas av god kännedom om HBTQ-frågor

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.