Se alla

Jämställdhet och likabehandling är självklart

Ett jämlikt samhälle, fritt från diskriminering

Vi liberaler anser att likabehandling, jämställdhet och integration ska vara den ledstjärna som genomsyrar all verksamhet och beslutsfattande i Sundbybergs stad.

Vårt fokus är att skapa ett alltmer jämställt samhälle fritt från diskriminering, där alla oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsvariation, religiös, kulturell eller etnisk tillhörighet ska kunna forma sin framtid.

För att kunna motarbeta stereotypa könsroller, hedersrelaterat förtryck, våld i nära relationer och diskriminering är samhället beroende av en bra fungerande skola som lyckas förmedla alla individers lika rättigheter. Samhället är även beroende av att människor lyckas skapa sig ett drägligt liv med jobb och förutsättningar för båda föräldrarna att kunna dela på ansvaret för barn och samtidigt arbeta. När myndigheter kan samarbeta och snabbt fånga upp problem innan de hunnit växa sig för stora är möjligheterna att skapa ett jämställt samhälle goda.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Alla stadens verksamheter ska präglas av jämlika rättigheter och möjligheter
 • Våld i nära relationer ska aldrig tolereras utan kraftfullt motarbetas
 • Kvinnojouren ska få ett finansieringsstöd som sträcker sig över flera år
 • Förvaltaren ska få ett särskilt ansvar för bostäder för dem som utsätts för våld i nära relationer och ett samarbete ska initieras mellan närliggande kommuner för att säkra trygga boendekedjor
 • Förebyggande proaktiva åtgärder ska prioriteras för att förebygga hedersrelaterat förtryck
 • Alla oavsett nationalitet ska erbjudas plats i föräldragrupp
 • Mer utbildning ska ges till barn och unga vad gäller individens rättigheter och demokrati i skolan, men även använda nya informationskanaler till exempel digitala sådana
 • Uppsökande verksamhet till utlandsfödda kvinnor ska inrättas för att skapa möjligheter till entreprenörskap och självständighet genom eget arbete
 • Rekryteringar inom kommunen bör i första hand lösas genom att erbjuda deltidsanställda att växla upp till heltid
 • All stadens verksamhet ska präglas av god kännedom om HBTQ-frågor
 • Öka samverkan mellan skola och socialtjänst