Liberalerna kommer att bevaka att stadens grönyta bevaras vilket innebär en varsam exploatering. Den beslutade grönytefaktorn ska gälla, utan undantag i stadens alla delar. Vi känner ett stort ansvar för det långsiktiga skyddet och vården av stadens båda naturreservat, Kymlinge och Lötsjön-Golfängarna, vilka båda har tillkommit på liberalt initiativ. De båda naturreservaten behövs för att kunna ge Sundbybergarna rekreationsområden som möjliggör ett aktivt friluftsliv. Att värna Kymlinge är också ytterst viktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden och unika kulturhistoriska miljöer. På de ytor som frigörs när järnvägen grävs ner bör parker, gröna stråk och mötesplatser skapas.

Det måste vara enkelt att färdas klimatvänligt i Sundbyberg. Därför behöver cykelstråk och trygga gångstråk utvecklas och antalet laddningsstationer för elbilar öka i hela staden. Sundbyberg bör sträva efter att vara Sveriges klimatvänligaste kommun.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Utöka naturreservatet i Kymlinge för att fortsätta bevara det som grönkil
 • Skapa ett natur- och friluftscentrum i Kymlinge med väl utmärkta leder för ökad tillgänglighet
 • Utöka naturreservatet runt Lötsjön/Golfängarna med skogspartiet vid Ateljévägen
 • Cyklister och gående ska se Sundbyberg som sin stad. Cykelbanor (stråk), säkra övergångar, cykelparkeringar, servicestationer och trygga gångstråk ska utvecklas.
 • Antalet laddningsstation för elbilar ska öka i alla stadsdelar
 • Förvaltaren ska erbjuda laddningsstationer i garage och parkeringsplatser
 • Alla ekonomiska beslut måste stå i samklang med det ekologiska kretsloppet. Stadens upphandlingar ska styras av tjänstens eller produktens totala livscykel.
 • Miljöanpassa kommunens transporter. Egna och entreprenörers fordon ska i drivas med miljövänliga drivmedel 
 • Både Staden och Förvaltaren ska installera solceller överallt där det är möjligt och kostnadseffektivt
 • Vid planering av återvinningscentraler ska klimatperspektivet premieras
 • Verka för etablering av fler energieffektiva hus t.ex. att passivhus byggs i Sundbyberg
 • Skapa gröna stråk och parker på de ytor som friläggs då järnvägen grävs ner
 • Alla av staden ägda verksamheter måste ha miljöplaner som redovisas, utvärderas och uppdateras minst varje år.
 • Matavfall bidrar till utsläppen. Kommunen ska öka återvinningen av matavfall för att använda vid framställning av biogas som kan användas till produktion av el och värme
 • Sundbyberg ska bli ledande i landet på att ersätta fossila transporter med eldrivna
 • Sundbybergs närtrafik ska drivas endast med el-bussar
 •  Inför försöksverksamhet med dynamiska vägskyltar och hastighetsbegränsningar med bl.a. stöd av digital teknik
 • Sundbyberg stads tjänstebilpool ska verka för att alla fordon är elektrifierade senast 2022 och att bilpoolen även är integrerad med elcykelpool som är öppen för alla medborgare

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.