Se alla

Möjlighet till kultur och fritid

Vi liberaler anser att alla ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Kulturen har stor betydelse för demokratin, bildningsidealet och samhällsutvecklingen i stort samt är en viktig faktor för hur boende och andra verksamma i kommunen upplever den lokala miljön. Biblioteken är en av de viktigaste delarna i ett kunskaps- och kultursamhälle. Vi prioriterar främst satsningar på barn- och ungdomskultur.

Idrotten är vår största folkrörelse och har en självklar roll för ett friskare liv och det är viktigt att erbjuda en mångfald av idrotter och aktiviteter som attraherar barn och ungdomar samt övriga invånare till rörelse. I Sundbyberg ska det finnas utrymme både för organiserad idrott såväl som skolverksamhet- och spontan utövning.

En satsning på folkhälsan ska ske genom att i all planering ta hänsyn till människans livsmiljö. Vi önskar genomgående stärka kultur- och idrottsverksamheten i stadsbyggnadsprocessen i alla stadsdelar i Sundbyberg.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Utveckla Signalfabrikens och Hallonbergens bibliotek och arbeta för att stärka dessa som centrala mötesplatser för läsning och bildning
 • Gör kulturen och biblioteken tillgänglig för medborgarna genom att använda modern teknik
 • Öka bibliotekens bestånd av litteratur på andra språk
 • Införa en ”musik- och kulturskolepeng” för att öka utbudet av musik- och kulturskola för våra ungdomar
 • Musikskolan ska erbjudas alla barn. Barn som vill fortsätta studera musik ska ges en möjlighet till ”spetsutbildning”
 • Värna El Sistema, som är en musik- och demokrativerksamhet för barn och ungdomar samt familjer
 • Stimulera etablering av fler kulturföreningar för ett ökat utbud för både barn, unga och vuxna
 • Vi stödjer ett aktivt föreningsliv ur flera aspekter och önskar bland annat att stadens lokalbestånd ska utgå från föreningarnas behov. Stadens föreningar är en viktig del av den lokala folkrörelsedemokratin och ska få möjlighet till ökad påverkan på de lokala förutsättningarna för sin verksamhet.
 • Vidmakthålla de demokratikrav för att få hyra stadens lokaler och för att få föreningsbidrag, som infördes tidigare på Liberalernas initiativ
 • Tydligt stärka den gemensamma samordningen och uppföljningen av föreningsbidragen som ges av staden
 • Skapa likvärdiga förutsättningar för föreningarna genom att ha en gemensam taxa för alla stadens lokaler
 • Byggandet av nya anläggningar på Örvallen och av en ridanläggning ska fullföljas
 • Satsa på folkhälsa genom att i all planering ta hänsyn till människans livsmiljö, det gäller bland annat att värna våra grönområden och premiera spontanidrott
 • Samarbeta med föreningslivet i en ambition att starta en grundskola med idrottsprofil
 • Stadens föreningar ska erbjudas utbildning i arbetet mot trakasserier och för en sund och inkluderande verksamhet
 • Genom samverkan med staden ska alla föreningar ha tillgång till handlingsplaner för demokrati- och värdegrundsarbete. Det gäller bland annat i frågor om ledarskap och arbete mot alla former av sexuella trakasserier
 • Erbjuda förföljda konstnärer och författare en fristad i Sundbyberg
 • Lokaler för olika typer av kulturverksamheter ska finnas i olika stadsdelar
 • Skapa förutsättningar för mer offentlig konstnärlig utsmyckning
 • Inför (eldrivna) badbussar