Se alla

Liberalism är att säga ja till framtiden

Socialliberala idéer om frihet, tolerans och solidaritet

LIBERALERNA VILL GÖRA ETT BRA SUNDBYBERG BÄTTRE

Vi söker väljarnas stöd för att vidareutveckla Sundbyberg. Demokratin måste värnas varje dag och kan inte tas för given. Väljarnas röst och stöd gör skillnad. Vi vill styra genom att skapa öppenhet och transparens i besluten, varje skattekrona ska arbeta effektivt och medborgarinflytande ska vara vår ledstjärna. Stadens handslag med föreningslivet och övriga civila samhället ska följas upp beträffande genomförandet.

Sundbyberg är i grunden en fantastisk stad men har även en stor förbättringspotential. Sundbyberg har alla förutsättningar att bli länets framtidskommun, där digitaliseringens möjligheter tas till vara såväl för stadens effektivisering som service till medborgaren, näringslivets och samhällets hållbarhet. Vår vision är att bli den mest kunskapsinriktade kommunen med skolor i toppklass, den mest hälsofrämjande kommunen med flera alternativ till fritid och motion och en kommun där välfärd, långsiktig hållbarhet och människors livsmiljö är högprioriterat. Mer service för pengarna.

Liberalerna är engagerade i människors vardag och söker lösningar som förbättrar för desom bor och verkar i Sundbyberg. Vi arbetar för en stark ekonomi i staden. Vi liberaler tar ansvar och en god ekonomi ger förutsättning för en hållbar och livskraftig kommun.

Sundbybergarna ska inte beskattas mer än nödvändigt för att kommunen ska erbjuda en god gemensam service. Samtidigt som Sundbyberg beskrivs som en förmögen stad har de kommunala verksamheterna många utmaningar med driften och varje skattekrona kan arbeta mer effektivt. Vår vision är att långsiktigt sänka skatten och samtidigt höja kvaliteten i den kommunala välfärden, så som skola och äldreomsorg. Allt med en ekonomi i balans.

Liberalerna i Sundbyberg vill fortsätta att ta ansvar för hur staden styrs. Vi anser att detta är ett politiskt partis uppgift och plikt. Efter ett val vill vi att de som röstat på oss får största möjliga utväxling av sin röst i form av ett Sundbyberg präglat av liberal politik. Vår utgångspunkt är att vara med i den koalition som styr staden, med tydliga liberala värderingar.

Valrörelsen 2022 utspelar sig i en tid då det råder krig i Europa som påverkar även Sveriges nationella säkerhet. Det är en situation som vi inte upplevt motstycke till sedan andra världskriget. Liberalismen är den ideologi som är bäst rustad för att möta de nationella säkerpolitiska utmaningarna eftersom liberaler längre och mer intensivt än andra har drivit på för fördjupade samarbeten mellan de västliga demokratierna, främst genom de freds- och demokratifrämjande organisationerna EU och Nato. I det kommunala valet kan vi aldrig bortse från att även Sundbyberg är en del av världen.

Liberalerna vill att varje människa ska kunna förverkliga sin personliga dröm om ett gott liv, så länge det inte sker på någon annans bekostnad. Vi vill göra verklighet av de socialliberala idéerna om frihet, tolerans, solidaritet och lika möjligheter för alla. Vi tror på individen och på att ge människan nya möjligheter när livssituationer förändras.

Liberalerna menar att individen i grunden styrs av förnuft och samvete. Därför är vår socialliberala politik inriktad på att riva hinder och skapa förutsättningar, inte att bestämma över hur andra ska leva sina liv. Politiska beslut får aldrig ta över det personliga ansvaret. Vi arbetar aktivt för att motverka all diskriminering.

Liberalerna anser att demokratin utvecklas globalt, europeiskt, nationellt och lokalt. Fördelarna med globaliseringen har lyft hundratals miljoner människor i andra delar av världen ur fattigdom och skapat ökat välstånd.

Liberalerna sätter individen före kollektivet. Liberaler som valts till förtroendeuppdragvärnar särskilt om de människor som inte själva kan föra sin talan.

Liberalismen tror på framtiden. Mänsklighetens bästa tid ligger framför oss och vi står på tröskeln till den. Vi verkar för en hållbar och långsiktig utveckling när det gäller bland annat byggnationer, infrastruktur och kommunala transporter.

Varje människa ska bestämma över sitt liv och sin livsstil. I ett liberalt samhälle är alla människor jämlikar med samma möjligheter att utvecklas.

LIBERALISMEN

Liberalismen är en frihetsrörelse med djupa historiska rötter. Liberalismen går hand i hand med demokratins framväxt. I Sverige gick liberalerna i spetsen för personlig frihet och för allmän och lika rösträtt. Liberalerna är ett idéparti. Våra idéer är viktigare än de gränser som till exempel nationalitet, klass eller andra intressen sätter.

Tanke- och yttrandefrihet hör till liberalismens kärna, att fritt få uttrycka sig och att fåbemöta argument. Varje människa har rätt att bli bemött, att någon lyssnar på henne. Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Liberaler tror på människan, målet är att öka hennes frihet och möjligheter.

RESPEKTEN FÖR DEN ENSKILDE

Varje människa är unik. Varje människa ska ha möjlighet att växa och utvecklas – oavsett kön, religion, sexuell läggning eller ursprung. Alla människor måste ges flera möjligheter att växa och utvecklas. Alla människor är jämlika men inte lika och våra liv är därför olika. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att rätten till ett liv i frihet och sökande efter lycka ska omfatta alla. Varje människa är också en medmänniska.

Demokrati är det enda politiska system som kan trygga människors rätt att uttrycka sina åsikter och delta i det politiska arbetet.

Demokrati, marknadsekonomi och socialt ansvar skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för ett liberalt välfärdssamhälle. En gemensamt finansierad välfärd är en självklarhet i ett liberalt samhälle, den är också en förutsättning för en god samhällsservice, vilket gynnar företagen och en jämställd arbetsmarknad. I ett liberalt välfärdssamhälle medverkar frivilliga krafter och föreningar till människors trygghet och förankring.

LIBERALER ÄR VÄRLDSMEDBORGARE

Människans grundläggande rättigheter är lika viktiga, oavsett i vilken del av världen man bor. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter och mot hunger och fattigdom måste ständigt föras. All politik måste utformas så att den inte inkräktar på framtida generationers möjligheter till ett gott liv. Detta gäller alla områden och inte minst klimatfrågorna och hållbar utveckling.

SOCIALT ANSVAR

Alla sundbybergare kan ta ansvar för staden och området där de bor. Det är så som solidariteten växer. Vi liberaler vill bidra till att ge varje individ de redskap och den kunskap som behövs för att kunna utvecklas och ta makten över sitt eget liv. På så sätt skapas bättre möjligheter att lösa samhällsproblemen tillsammans. Alla sundbybergare är kapabla att ta fram färdiga och detaljerade lösningar för att förebygga och bekämpa olika typer av förtryck.

SPRID MAKTEN – BRYT DE OFFENTLIGA MONOPOLEN

Individer har olika värderingar och väljer olika vägar i livet. Ökad valfrihet ställer krav på mångfald. Det måste finnas alternativ på alla områden för att öka valfriheten. Friskolor och företag som ger vård och service till kommunens invånare är exempel på detta. Detta skärper även kraven på den kommunala verksamheten. Emellertid är utvärdering och att följa upp kvaliteten viktigt oavsett driftsform.

Varje koncentration av makt till stat, företag eller organisationer kan leda till att individens rättigheter och integritet kränks, detta ska motverkas. Fri konkurrens och ömsesidig respekt för idéer, varor och tjänster är grunden för kulturen, demokratin, vetenskapen samt marknadsekonomin.