Vi liberaler anser att en viktig del av ett jämställt samhälle är att föräldrarna efter att de fått barn kan gå tillbaka arbetet när de vill. Vi vill att föräldrarna ska kunna lita på att alla förskolor håller en hög kvalité. Föräldrarnas rätt att välja förskola ska värnas. För att skapa en trygghet och delaktighet är dialogen med föräldrar av central betydelse. Barn med särskilda behov ska prioriteras. Liberalerna vill värna syskonförturen. Barnkonventionen ska beaktas i all stadens verksamhet.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg att:

 • Inga grupper ska vara större än 15 barn och det ska finnas minst en pedagog per fem barn
 • Förskoleplats ska kunna erbjudas vid önskad tidpunkt och om möjligt på önskad plats
 • Syskonförtur ska gälla vid tilldelning av förskoleplatser
 • Goda utemiljöer och aktivitetsytor ska finnas i direkt anslutning till förskolelokalen
 • Jobba långsiktigt för att helt undvika förskolor i paviljonglösningar
 • Det ska finnas mångfald i driftsformer för förskolan och pedagogisk inriktning. Vi anser staden bör erbjuda både kommunala och fristående förskolor
 • Öka mångfalden genom att erbjuda fler fristående förskolor att etablera sig. Detta gäller särskilt i stadsdelar helt utan fristående förskolor. 
 • Förstärk förskolans pedagogiska verksamhet. Minst hälften av den kommunala förskolans personal bör vara förskolelärare
 • Erbjuda fler karriärmöjligheter för förskolelärare
 • Satsa extra på barnens tidiga språkutveckling. Detta är en nyckel till att senare lyckas i skolan och livet
 • Garantera ett aktivt jämställdhetsarbete i förskolan, bland annat genom satsning på genuspedagogisk kompetens 
 • Fortsatt satsning på vår finskspråkiga förskola då Sundbyberg är ett finskspråkigt förvaltningsområde
 • Satsa på den öppna förskolan som är en viktig verksamhet och bidrar positivt till integration
 • Barnen, föräldrar och personalens perspektiv ska beaktas vid större förändringar inom förskolan

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.