Se alla

Leva livet, hela livet

Vi liberaler anser att varje människa, oavsett ålder, ska ha frihet att forma sitt eget liv. Äldre människors rätt att själva bestämma över sin vardag, vare sig de bor hemma eller på ett äldreboende ska respekteras och vara basen i en individuellt utformad vård och omsorg.

Social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre, ibland i kombination med oro och psykisk ohälsa, har alltmer kommit att bli ett folkhälsoproblem. Olika boendeformer och mötesplatser där äldre kan få stöd och känna gemenskap måste utvecklas och prioriteras. En meningsfull tillvaro gör skillnad. Som ett led i arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet ska samarbetet med organisationer och föreningar stärkas. En meningsfull tillvaro gör skillnad.

Den demografiska utvecklingen pekar emot en allt äldre befolkning med behov av vård och omsorg. Därför vill vi se en övergripande plan för framtida boendeformer för stadens äldre. Förutom de idag befintliga boendeformerna särskilt boende och mellanboende ska planen ta ställning till boendeformer som skapar generationsmöten samt till möjligheterna att införa biståndsbedömt trygghetsboende.

Det ökande antalet äldre gör att äldreomsorgen står inför stora utmaningar de kommande åren. En av dessa är att garantera tillgången på platser på stadens äldreboenden samt att dessa bemannas av kunnig och engagerad personal. Ett gott och respektfullt bemötande samt att personalen kan tala, läsa och skriva på svenska är avgörande för omsorgens kvalitet. Införande av välfärdsteknik, som både gynnar den äldre och förbättrar arbetsmiljön för omsorgspersonalen, ska prioriteras. För att behålla befintlig personal och rekrytera ny måste omsorgspersonalen erbjudas utvecklings- och karriärmöjligheter.

Den senaste mandatperioden har välfärdsbrott inom äldreomsorgens verksamhetsområden ökat markant och staden måste ges verktyg för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och åtgärda denna typ brott. Våra skattepengar ska gå till välfärden, inte till oseriösa aktörer som skor sig på äldres bekostnad.

En viktig kvalitetsfaktor som bidrar till en meningsfull vardag är den goda måltiden i en trivsam måltidsmiljö samt fysisk aktivitet. En god hälsa är en förutsättning för ett gott åldrande. Vårt mål är att ge stadens äldre en möjlighet till ett gott liv med guldkant.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Tillämpa en generös biståndsbedömning vid ansökan om plats på äldreboende, hemtjänst och färdtjänst
 • Ta fram en plan för framtida boendeformer för stadens äldre
 • Fortsätta arbetet med att motverka social isolering/ofrivillig ensamhet
 • Fortsätta arbetet med att skapa utvecklings- och karriärmöjligheter för omsorgspersonalen
 • Öka och implementera satsningar på välfärdsteknik
 • Fortsätta att erbjuda omsorgspersonalen språkutbildning
 • Bevaka utvecklingen av den goda måltiden och den totala måltidsupplevelsen på våra äldreboenden och i hemtjänsten
 • Utreda möjligheten att erbjuda personer över 65+ att äta lunch i våra skolor
 • Att tillgång till internet finns på alla äldreboenden
 • Utöka tjänsten Fixar-Malte att omfatta hjälp med IT-relaterade frågor/problem
 • Tillsätta en syn- och hörselinstruktör
 • Utreda möjligheterna att inrätta en Äldreapotekare
 • Fortsätta utveckla stödet till dem som vårdar anhöriga i hemmet
 • Alla som arbetar inom äldreomsorgen/hemtjänsten ska ha god kännedom om HBTQ-frågor
 • Alla som arbetar inom äldreomsorgen/hemtjänsten ska även ha god kännedom om våld i nära relationer
 • Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha god kännedom om psykisk ohälsa hos äldre
 • Värna och utveckla Träffpunkterna och Seniorkollot
 • Arbeta aktivt för att motverka välfärdsbrott inom äldreomsorgen