Se alla

Individen i centrum för det sociala arbetet

Vi liberaler anser att varje människa ska bemötas med respekt, värme och omtanke. Vi är övertygade om att människor vill och kan bestämma över sina liv, men för dem som behöver extra stöd, permanent eller tillfälligt, måste det finnas ett väl fungerande socialt skyddsnät.

Vi vill att det kommunala stödet ska stärka individens egen förmåga att ta ansvar för sin personliga utveckling, vilket primärt innebär att gå från bidrag till arbete. Vi ser också barnperspektivet som den självklara utgångspunkten för allt socialt arbete.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Införa en aktivitetsgaranti, där bidrag byts mot meningsfulla arbetsuppgifter eller utbildning i syfte att stimulera en anpassning till arbetslivet
 • Utveckla ett samarbete med Region Stockholm i arbetet för dem med psykisk funktionsvariation, särskilt barn och ungdomar
 • Utöka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar så att barn i farozonen upptäcks i tid och kan få stöd och hjälp
 • Utforma försörjningsstödet med hänsyn till barns och ungdomars behov att kunna delta i idrottsliga och kulturella aktiviteter
 • Utbilda stadens personal om skyldigheten att göra anmälan om barn som far illa
 • Permanenta samarbetet mellan socialtjänsten och BVC (= det så kallade hembesöksprogrammet som innebär att förstagångsföräldrar erbjuds upp till sex hembesök av en barnsköterska från Barnavårdscentralen och en föräldrarådgivare från socialtjänsten.)
 • Ha förebyggande och stärkta insatser för att motverka problematisk skolfrånvaro hos barn, så kallade hemmasittare
 • Korta socialtjänstens utredningskrav för vissa insatser
 • Förebyggande familjeterapeutiska insatser ska finnas för familjer som önskar det eller där socialtjänsten bedömer att behov finns
 • Flytta ut delar av förvaltningens personal (socionomer) till stadens skolor för att skapa mer trygghet för elever men också för lärare och övrig personal när det gäller barns psykiska och fysiska välmående
 • Följa upp arbetet med oanmälda besök vad gäller boende för omhändertagna barn
 • Satsa på förebyggande arbete mot olika former av missbruk, till exempel spelmissbruk, droger och alkohol
 • Utveckla ett samarbete med Region Stockholm i arbetet mot missbruk för att minska medicinska och sociala skadeverkningar relaterat till missbruk av alkohol och droger
 • Satsa på förebyggande åtgärder så att alla barn ska växa upp i ett missbruksfritt hem