Vi liberaler anser att alla människor har lika värde och Sundbyberg ska vara en stad för alla. En god tillgänglighet till stadens lokaler och verksamheter samt allmänna platser som gator, torg, parker och fritidsområden är fundamentalt för att alla ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Detta gäller även information och kommunikation som ska vara lätt att läsa, höra, se och förstå.

Enkelt avhjälpta hinder som trappsteg och höga trösklar, tunga dörrar, avsaknad av ledstänger, dålig belysning, dålig ljudmiljö, bristande utformning av orienterade skyltar med mera ska kontinuerligt ses över och vid behov åtgärdas.

Generellt ska FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation vara rättesnöret för stadens agerande i frågor om tillgänglighet. Det som är bra för personer med funktionsvariation är bra för alla. 

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

  • Skapa lekplatser anpassade för barn med funktionsvariation
  • Tydliga synstråk ska finns mellan cykel- och gångbanor samt vid öppna ytor som t ex torg
  • Stadens snöröjning ska prioritera ett tillgänglighetsperspektiv, dvs inga snövallar vid busshållplatser, övergångsställen etc.
  • Parkeringar för personer med funktionsvariation ska hålla de mått Boverket föreskriver och ska ges prioritet vid snöröjning
  • Tydliggöra hur staden följer upp de riktlinjer som ingår i stadens ”Handslag” med de olika intresseorganisationerna för personer med funktionsvariation
  • Nära samverkan med det lokala näringslivet för ökad tillgänglighet
  • Tillgänglighetsanpassade lägenheter blir integrerade i det ordinarie bostadsbeståndet
  • Tillgänglighet ska säkerställas tidigt i processen vid all planering av nybyggnation och stadsplanering
  • Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i alla upphandlingar 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.