Se alla

Hela staden tillgänglig för alla

Vi liberaler anser att alla människor har lika värde och Sundbyberg ska vara en stad för alla. En god tillgänglighet till stadens lokaler och verksamheter samt allmänna platser som gator, torg, parker och fritidsområden är fundamentalt för att alla ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Detta gäller även information och kommunikation som ska vara lätt att läsa, höra, se och förstå.

Enkelt avhjälpta hinder som trappsteg och höga trösklar, tunga dörrar, avsaknad av ledstänger, dålig belysning, dålig ljudmiljö, bristande utformning av orienterade skyltar med mera ska kontinuerligt ses över och vid behov åtgärdas.

Digital samhällsinformation ska vara utformad och anpassad så att majoriteten av stadens innevånare kan ta del av informationen. Stadens digitala service ska uppfylla de krav som anges i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, det vill säga vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Generellt ska FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation vara rättesnöret för stadens agerande i frågor om tillgänglighet. Det som är bra för personer med funktionsvariation är bra för alla.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Skapa lekplatser anpassade för barn med funktionsvariation
 • Tydliga synstråk ska finns mellan cykel- och gångbanor samt vid öppna ytor som t ex torg
 • Stadens snöröjning ska prioritera ett tillgänglighetsperspektiv, dvs inga snövallar vid busshållplatser, övergångsställen etc.
 • Parkeringar för personer med funktionsvariation ska hålla de mått Boverket föreskriver och ska ges prioritet vid snöröjning
 • Tydliggöra hur staden följer upp de riktlinjer som ingår i stadens ”Handslag” med de olika intresseorganisationerna för personer med funktionsvariation
 • Stärka samverkan med det lokala näringslivet för ökad tillgänglighet
 • Tillgänglighetsanpassa den gemensamma miljön i bostadshus med ex dörröppnare, tillgängliga entréer, tillgängliga utrymmen för tvättstuga, källar- och vindsförråd
 • Tillgänglighetsanpassade lägenheter blir integrerade i det ordinarie bostadsbeståndet
 • Tillgänglighet ska säkerställas tidigt i processen vid all planering av nybyggnation och stadsplanering
 • Att offentliga tillgänglighetsanpassade toaletter finns i samtliga stadsdelar
 • Att staden ska erbjuda stöd i form av ”digitala Svea”, en utbildningsaktivitet i samverkan med studieförbunden, till medborgare som saknar digital kompetens
 • Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i alla upphandlingar
 • Tillgänglighetsanpassa delar av alla våra grönområden