Se alla

En förskola med kvalitet

Vi liberaler anser att en viktig del av ett jämställt samhälle är att föräldrarna efter att de fått barn kan gå tillbaka arbetet när de vill. Vi vill att föräldrarna ska kunna lita på att alla förskolor håller en hög kvalité.

Föräldrarnas rätt att välja förskola ska värnas. För att skapa en trygghet och delaktighet är dialogen med föräldrar av central betydelse. Barn med särskilda behov ska prioriteras. Liberalerna vill värna syskonförturen. Barnkonventionen ska beaktas i all stadens verksamhet

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Permanenta de populära förskolorna Dimslöjan och Bävern på den geografiska plats den står på idag
 • Aktivt arbeta för att öka inskrivningsgraden i förskolan som ett sätt att undvika ojämlikhet mellan könen samt social och ekonomisk ojämlikhet
 • Som mål bör sättas att inga barngrupper i förskolan ska vara större än 15 barn och att det ska finnas minst en pedagog per fem barn
 • Förskoleplats ska kunna erbjudas vid önskad tidpunkt och om möjligt på önskad plats
 • Syskonförtur ska gälla vid tilldelning av förskoleplatser
 • Goda utemiljöer och aktivitetsytor ska finnas i direkt anslutning till förskolelokalen
 • Jobba långsiktigt för att helt undvika förskolor i baracker
 • Det ska finnas mångfald i såväl driftsformer som pedagogisk inriktning gör förskolan. Staden bör erbjuda både kommunala och fristående förskolor
 • Öka mångfalden genom att erbjuda fler fristående förskolor att etablera sig. Detta gäller särskilt i stadsdelar helt utan fristående förskolor.
 • Förstärk förskolans pedagogiska verksamhet. Minst hälften av den kommunala förskolans personal bör vara förskolelärare
 • Erbjuda fler karriärmöjligheter för förskolelärare
 • Satsa extra på barnens tidiga språkutveckling. Detta är en nyckel till att senare lyckas i skolan och livet
 • Ställa höga krav på språkkunskaper hos personalen
 • Garantera ett aktivt jämställdhetsarbete i förskolan, bland annat genom satsning på genuspedagogisk kompetens
 • Fortsatt satsning på vår finskspråkiga förskola då Sundbyberg är ett finskspråkigt förvaltningsområde
 • Satsa på den öppna förskolan som är en viktig verksamhet och bidrar positivt till integration
 • Barnens, föräldrarnas och personalens perspektiv ska beaktas vid större förändringar inom förskolan