Se alla

Delaktighet och integration

Vi liberaler anser att ett levande samhälle bygger på att människor känner tillhörighet och delaktighet. Att göra våra gator och torg tillgängliga för funktionsvariation är ett sätt att  förverkliga respekten för att människor är olika. Den kommunala verksamheten ska arbeta för detta i praktisk handling. Genom att säkerställa att arbetet genomsyras av respekt för individen och att möjliggöra tillgänglighet för alla grupper kan vi bygga ett samhälle som personer känner sig delaktiga i. Det kan handla om att ge äldre invandrare en god service på det egna språket.

All ungdomsarbetslöshet ska motverkas. Tröskeln in på arbetsmarknaden måste sänkas. En kunskapsinriktad skola och validering av utländska utbildningar skulle hjälpa många att skapa sig en framtid.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

  • Arbeta med föreningslivet för en ökad integration och en inkluderande stad
  • Att skolungdomar ska erbjudas ferie- och sommarjobb
  • Korta tiden för nyanländas integration in i samhället genom att tidigt i processen satsa på utbildning i svenska
  • Utveckla samarbetet med näringslivet för att underlätta språkmässig och kulturell integrering
  • Utöka stöd för meningsfulla aktiviteter för långtidsarbetslösa
  • Öka medborgarnas kunskaper om vilka aktiviteter som staden erbjuder
  • Ta hjälp av den kompetens som finns i Funktionshinderrådet vid upphandling av LSS-bostäder
  • Utveckla och införa verktyg för kommunalt faddersystem inom skolan
  • Utöka Mottagningscentrum med information från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm
  • I det lokala arbetet med delaktighet och integration ska vi ta inspiration av det nationella programmet Förortslyftet