Se alla

Bygga för framtiden, klimatsmart och bevara det gröna

Liberalerna anser att utbyggnaden och utvecklingen av Sundbyberg ska göras med eftertanke. Hänsyn ska tas till stadskärnans unika karaktär när staden utvecklas och järnvägen grävs ner. De nya byggnaderna ska utformas med omsorg och integreras väl med den befintliga bebyggelsen. Dagsljuset ska nå ned på gatorna och mellanrummet mellan husen ska beaktas.

Liberalerna vill ha en mångfald av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer i alla stadsdelar, då det skapar en dynamik i staden. Vi fokuserar på livet mellan husen för en god livsmiljö och en levande stad.

I Liberalernas Sundbyberg bejakar vi innovativa lösningar och mångfald när det gäller bostadsmarknaden med Agenda 2030 och programmet ett Hållbart Sundbyberg 2030 som styrande verktyg som beskrivs utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Liberalerna anser att ett starkt kommunalt engagemang för hållbarhetsfrågorna är avgörande för att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Sundbyberg har under lång tid varit en av de kommuner som växt allra snabbast i Sverige och trycket på miljön ökar. En tillväxt i balans måste gå hand i hand med en bra miljö där ökad mobilitet är ett starkt miljöargument och skapar förutsättningar för en god miljö.

Vi känner ett stort ansvar för det långsiktiga skyddet och vården av stadens naturreservat, Kymlinge och Lötsjön-Golfängarna, vilka båda har tillkommit på liberalt initiativ. De båda naturreservaten behövs för att kunna ge Sundbybergarna rekreationsområden, bidra till en god livsmiljö och möjliggöra ett aktivt friluftsliv. Att värna Kymlinge är också viktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden och den unika kulturhistoriska miljön.

Sundbyberg ska sträva efter att vara Sveriges klimatvänligaste kommun.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Arbeta proaktivt för att göra hela staden tillgänglig för alla
 • Göra en översyn av tillgänglighet vid vägpassager och korsningar
 • Arbeta för att digitaliseringen tar nya språng, t.ex genom digitala trafikskyltar
 • Att staden har ett väl fungerande VA-nät
 • Att staden har en väl fungerande digital infrastruktur
 • Arbeta för etablering av laddstationer för elbilar i alla stadsdelar
 • Att alla åtgärder på stadens gator samordnas
 • Ha en balans mellan olika upplåtelseformer i nyproducerade bostäder och i befintligt bostadsbestånd
 • Att staden byggs med eftertanke och att våra grönytor därför bevaras för medborgarnas och klimatets skull
 • Etablera ett grönt stråk ovanpå järnvägstunneln
 • Bevara småstadskaraktären vid byggande och utveckling av marken som frigörs vid nedgrävningen av järnvägen
 • Skapa tydligt åtskilda gång- respektive cykelstråk
 • Ha fler stolar och bänkar och på Golfängarna
 • Förbättra Tuvanparken med ett nytt utegym och underhåll av växtlighete
 • Arbeta för att tillsammans med fastighetsägaren utveckla ”Gamla elverket” på Hamngatan för en levande stad
 • Driva på utvecklingen av Rissne centrum
 • Att det skapas en skatepark i Sundbyberg
 • Utveckla platsen Ursviks gård till natur- och kulturskola
 • Att ägarlägenheter etableras
 • Att Förvaltaren ska utvecklas i stället för att avvecklas och ha lägenheter i alla stadsdelar
 • Att Förvaltaren även fortsättningsvis har uppdraget att ta socialt ansvar
 • Ge Förvaltaren uppdraget att installera laddningsstationer i garage och på parkeringsplatser
 • Ge Förvaltaren och Lokalfastigheter uppdraget att installera solceller på sina byggnader
 • Arbeta för att kommunikationerna mellan stadens alla stadsdelar förbättras
 • Verka för fler studentbostäder i Sundbyberg
 • Att vid etablering av återvinningscentral ska klimatperspektivet premieras
 • Verka för etablering av klimatsmarta hus i Sundbyberg
 • Att ett Mobilitetshus etableras i V Ursvik
 • Att den cykelväg som dragits på Östra Madenvägen bakom Hornbach-varuhuset så att ena körfältet stängts av och gatan enkelriktats för motortrafik, flyttas så att gatan återfår ett körfält i vardera riktningen
 • Arbeta för att ett växthus etableras i Sundbyberg, drivet av en privat entreprenör
 • Effektivisera bygglovsprocessen så att ansökningar snabbare kan behandlas
 • Att arbeta för åtgärder kommer till stånd för att motverka nedskräpning och ’dumpning’ av sopor vid återvinningsstationer
 • Tillsätt ett skönhetsråd för inflytande vid stads- och detaljplanering för att säkerställa ett attraktivt, hållbart byggande i Sundbyberg
 • Arbeta aktivt för en kvalitativ styrningsprocess av detaljplaner