Vi liberaler anser att utvecklingen av Sundbyberg ska göras med eftertanke. Stadskärnans unika karaktär ska bevaras när staden utvecklas och järnvägen ska grävas ner. Byggnaderna ska anpassas efter omgivningen och dagsljuset ska fortfarande nå ner på gatorna. 

Vid exploatering ska nya byggnader samspela med omgivningen och ekologiskt, ekonomiskt och socialt byggande prioriteras. Vi är positiva till en mångfald av bostäder och att hyresgäster hos Förvaltaren ska erbjudas att kunna ombilda till bostadsrätt eller äganderätt när det bidrar till blandande upplåtelseformer. Dock måste stadens allmännyttiga bostadsbolag vidmakthålla en betydande ’kritisk massa’ av hyresrätter för att kunna fortsätta agera som en stark bostadssocial aktör i staden. Vi prioriterar en mångfald i alla stadsdelar då det skapar en dynamik i staden. 

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Vid nybyggnation ska innovativ arkitektur premieras för att undvika stereotypa fastigheter
 • Vid utveckling av staden ska lokaler för kommunal verksamhet och service alltid planeras in för att tillföra ökad kvalitet till stadsmiljön 
 • Vid utveckling av staden ska karaktärsdrag och kulturhistoriska värden i bebyggelse och landskap tas tillvara
 • Det ska råda balans mellan olika upplåtelseformer i flerbostadshus: hyresrätt, bostadsrätt och marknära boende i alla upplåtelseformer
 • Etablera ägarlägenheter
 • Förtätning ska ske där det redan är exploaterat. Grönområden och parker ska värnas
 • Stadens småstadskaraktär ska värnas. Höjden på husen ska passa in i omgivningen.
 • Sundbybergs stad ska prioritera så att lokal service, kollektiv-, gång- och cykeltrafik finns i alla stadsdelar
 • Nya hus ska samspela med befintlig omgivning och byggnader för att få ett helhetsperspektiv och en sammanhållen stad – i hela staden
 • Förvaltaren ska utvecklas i stället för att avvecklas och ha lägenheter i alla stadsdelar
 • Förvaltaren ska även fortsättningsvis ta socialt ansvar
 • Kommunikationerna mellan alla stadens alla stadsdelar bör förbättras
 • Hyran hos Förvaltaren ska kunna variera beroende på standard och läge
 • Underhållet av Förvaltarens fastigheter ska kopplas till valfrihet och hyresnivå
 • Förvaltaren ska tillämpa en ”likabehandlingsprincip”, dvs att hyresnivån på verksamhetslokaler är densamma för fristående aktörer som för kommunens verksamhet
 • Verka för uppförandet av fler studentbostäder i Sundbyberg
 •  

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.